Sorg og krisepolitik


Når man møder sorg og krise , så kommer man i voldsomme følelser og vil have svært ved at bevare overblikket. Derved kan man blive handlingslammet og ikke få gjort de
nødvendige tiltag. Vi har derfor udarbejdet denne sorg –og krisepolitik, således at vi kan reagere på en hensigtsmæssig måde.

1. DØDSFALD AF ET BARN.

- Personen som modtager beskeden informerer børnehavens leder, som derefter
informerer det øvrige personale samt bestyrelsesformanden.
Sker det udenfor åbningstiden er det samme procedure.

- Der skrives på fællestavlen næste morgen kl. 6.30 :
” Det er med stor sorg, at vi må meddele jer, at vi har mistet ( fornavn og efter-
navn samt stue ) ” .
- Børnene samles stuevis og pædagogen snakker med børnene om dødsfaldet, når
alle børn er kommet. Dog senest kl. 9.30.
- Derefter hejses flaget på halvt. Hele børnehaven deltager og der synges første og
sidste vers af ” I østen stiger solen op” .
- Børnehavens leder og stuens pædagog tager på besøg i hjemmet med en buket
blomster.
- Vi tænder et levende lys, når der spises madpakker.

Bemærkninger :
Det er legalt for såvel leder, som øvrigt personale, at sige fra i forhold til at besøge familien, hvis vedkommende ikke føler sig i stand til det. Det er dog vigtigt at pointe-
re at en anden skal gå i stedet for.
Afhængig af, hvad tid på dagen dødsfaldet er og hvor mange børn og voksne, der er tilbage på institutionen, så holder vi flagceromonien samme dag, ellers venter vi til den efterfølgende dag.

Dagen for begravelsen.
- Vi sender en krans fra børnehaven.
- Vi skriver et personligt farvel på tavlen.
- Børnehavens leder samt en eller flere fra stuen deltager i begravelsen.
- Vi taler med børnene om begravelsen i rundkredsen.
- Vi flager på halvt fra kl. 8.00.
- Efter begravelsen flager vi på hel stang.
- Dagen efter begravelsen tager børn og voksne fra stuen på kirkegården og
lægger blomster , tegninger m.m på graven. Her er forældre velkommen til at
deltage.

Bemærkninger :
Hvis et af børnene i gruppen var særlig knyttet til den afdøde, vil det være en god ide,
at tage kontakt til dette barns forældre og gøre opmærksom på at det vil være godt for dette barn at deltage i begravelsen – eller på anden måde hjælpe barnet med at sige ordentligt farvel til sin kammerat / veninde.
Det er vigtigt at vi i den efterfølgende tid i børnehaven følger op på dødsfaldet – både i form af at snakke med børnene og med forældrene, men også ved at markere det af-
døde barns fødselsdag eller holde garderobepladsen tom et stykke tid. Vi kan også
tænde lys for barnet.
Vi vil også åbne mulighed for at vi vil inddrage den lokale præst i vores sorgarbejde, evt. besøge kirken og kirkegården.

2. DØDSFALD AF PERSONALE.

- Personen , der får meddelelsen informerer børnehavens leder, som derefter informerer den øvrige personalegruppe samt tidligere kollegaer.
- Der skal være mulighed for at personalegruppen kan samles og dele sorgen. Dette efter lukketid same dag eller efterfølgende morgen.
- Har personalet brug for hjælp fra psykolog eller præst fremskaffes hjælpen.
- Børnehavens leder skriver mindeord og hænger dem på opslagstavlen..
- Der tændes levende lys i forgangen .
- Flaget hejses på halvstang. Hele børnehaven deltager og der synges første og sidste vers af ” I østen stiger solen op ”.
- Børnehavens leder tager på besøg i hjemmet.

Dagen for begravelsen :

- Børnehaven lukker og forældrene finder anden pasning.
- Alle i personalegruppen skal have mulighed for at deltage i begravelsen
- Personalet samles i børnehaven efter begravelsen til kaffe
- Børnehaven sender krans til begravelsen
- Vi flager på halvt fra kl. 8.00
- Efter begravelsen flager vi på hel stang
- Vi indrykker dødsannonce i avisen.
- Dagen efter begravelsen tager børn og voksne til kirkegården og lægger blomster og tegninger på graven. Forældrene velkommen til at deltage.

Bemærkninger :
I tilfælde af dødsfald i personalegruppen, så vil vi gerne trække på forældregruppen og kollegaer fra andre institutioner ( Jyllandsgade ).


3. BARN SOM MISTER EN AF SINE NÆRMESTE (forældre eller søskende ).

- Børnehavens leder informerer det øvrige personale.
- Vi skriver på tavlen næste morgen : ” Det er med stor sorg at vi må meddele at barnets navn og stue ) har mistet ……
- Vi snakker med børnene i rundkredsen.
- Lederen og en fra stuen tager på besøg i hjemmet med blomster.

Bemærkninger :
Det er vigtigt at vi snakker med barnet om savnet, sorgen og smerten i den næste tid.

4. ALVORLIGE SYGE / DØDELIGE SYGE BØRN OG VOKSNE.

- Vi vil snakke med børnene om alvorlig sygdom, som kan være dødelige.
- Vi vil snakke med børnene om at vores voksne / barn ligger på hospitalet
- Vi vil skrive breve og lave tegninger til sygesengen
- Vi vil informere forældregruppen om det syge barn / den voksne.
- Døden er et uhyggeligt emne, men må ikke være tabu.


5. PERSONALE I PERSONLIG KRISE / LANGVARIG SYGDOM.

Personalet i børnehaven og børnehavens leder er at betragte , som et socialt netværk. Den kollega, som i en længere periode ikke kan passe sit arbejde, skal bevare sit tilhørsforhold til arbejdspladsen og have mulighed for at vende tilbage.
Når en medarbejder er fraværende i mere end èn uge, så tager børnehavens leder kontakt til medarbejderen og får fornemmelse af fraværets årsag.
Det vil altid være meget individuelt, hvor meget man ønsker arbejdspladsen involveret i sygdom og krise. Dette er selvfølgelig fuldstændig acceptabelt. Men vi finder det meget vigtigt at der er kontakt til arbejdspladsen under et længere varende fravær. Der skal derfor være en ” tovholder” , som bestemt ikke behøver at være børnehavens leder, men kan være en nær kollega. Det er dog nødvendigt at lederen
er bekendt med situtationen gennem forløbet. Tovholderens opgave er at holde kontakten til den fraværende kollega. Det vil oftest
være telefonkontakt, men vedkommende kan også tage på besøg i arbejdstiden. Et brev, en flaske vin, en æske chokolade eller andet er en god medicin til en nedtrykt kollega.

Hvis en medarbejder ikke trives i børnehaven, så kan medarbejderen, lederen, tillidsrepræsentanten eller en anden medarbejder holde et uformelt møde om problemet.
Denne samtale er uformel og har til hensigt at vise omsorg for den medarbejder som mistrives i børnehaven. Det vil selvfølgelig være målet at tage hånd om problemet, så tidligt det er muligt og forebygge at problemet ikke vokser sig stort og bliver meget alvorligt.
Skulle det udvikle sig således at situationen blev alvorlig, så vil der blive indkaldt til et formelt møde, hvor formålet vil være at finde en brugbar løsning. Her kan leder, medarbejderen, tillidsrepræsentanten og / eller sikkerhedsrepræsentanten.

Det er ikke muligt at lave en sygdomspolitik i børnehaven, som gælder for alle medarbejdere. Hver enkelt medarbejder er forskellig og skal behandles individuelt. Her i børnehaven er der ildsjæle, som har fortjent at vi strækker os maksimalt i forsøget på at fastholde dem på arbejdspladsen.


6. MISTANKE OM PÆDOFILI I BØRNEHAVEN.

Skulle en medarbejder her i børnehaven bliver anklaget for seksuelle overgreb mod et barn i børnehaven og anmeldt af et forældrepar, så vil medarbejderen med meget stor sandsynlighed bliver bortvist fra arbejdspladsen uden varsel. Denne bortvisning vil vare så længe sagen undersøges. I ovennævnte tilfælde, så vil der straks ( samme dag eller senest næste dag ) blive indkaldt til et orienterende forældremøde i børnehaven. Her vil også deltage repræsentanter fra Brønderslev kommune. Skulle en medarbejder blive bortvist fra arbejdspladsen mistænkt for pædofili, så vil børnehavens leder tage på besøg hos medarbejderen samme dag. På samme måde
som ved et længere varende sygdomsforløb, så vil vi på arbejdspladsen være i kontakt med vores kollega under fraværet. Vores udgangspunkt er at medarbejderen er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Børnehavens leder eller en anden medarbejder i børnehaven er tovholder i sagen indtil den er afgjort.
I sådanne anklager står vi overfor en meget alvorlig situation for medarbejderen, men vi ved også at der statistisk er mulighed for at medarbejderen kan være uskyldig og situationen er fejlbedømt. Det er en meget vanskelig situation at forholde sig til.

Dømmes den ansatte for pædofili, så er vedkommende selvfølgelig også fyret her fra børnehaven.
Frikendes den ansatte, så skal der være mulighed for at den ansatte kan vende tilbage til børnehaven og genoptage sit arbejde. Skulle dette ske, så vil det kræve at den ansatte får hjælp til at komme igennem denne krise.

I et sådant tilfælde med anklage om pædofili, så vil børnehavens bestyrelse være det forum, hvor de endelige afgørelser diskuteres. Her sidder børnehavens leder, medarbejdere og forældrerepræsentanter.

7. UBEHAGELIGE FØLELSESMÆSSIGE OPLEVELSER.

Her i vores børnehave kan der opstå situationer, hvor èn eller flere fra personale-gruppen kan blive bragt i en følelsesmæssig svær periode. En konkret episode eller problemstilling kan bringe mange stærke følelser i spil.
Stærke følelser i spil kan vise sig ved at være angst, frygt, vrede, håbløshed, stress, utilstrækkelighed, ked af det, mareridt om natten, hjertebanken ..... m.m
Det er vigtigt at der er anerkendelse af medarbejderens stærk følelser og frustrationer. Det er børnehavens leder som tager ansvar for handling på situationen. Der tages udgangspunkt i medarbejderens ønsker og behov. Lederen tager formelt initiativ til en personlige samtale med medarbejderen . Lederen kan coache medarbejderen. Såfremt der er flere medarbejdere, så bliver der formelt også indkaldt til gruppe-samtaler, eks. gruppe-coaching og kollegial supervision. Påvirker situationen hele personalegruppen, så tages emnet op i fællesskab. Ved et større problem vil en supervisor fra rådhusets HR afdeling fungere som mødeleder.
Såfremt den medarbejder, som er stærkt ramt på sine følelser, ikke kan få den nødvendige hjælp internt i børnehave, så kontakter børnehavens leder kommunens HR afdeling. Herfra kan der komme hjælp og rådgivning om ekstern hjælp.

Det er vigtigt, når situationen opstår , at mindske den periode, hvor medarbejderen har stærke følelser i spil. Det er vigtigt i samarbejde med medarbejderen at få lavet et overblik over en tidslinie med konkrete initiativer.

Medarbejderen kan fritages for at arbejdet med problematikken, som giver de stærke følelser. Evt. kan medarbejderen i en periode skifte arbejdsområde.

Handlemuligheder og handle planer aftales mellem medarbejderen og lederen samt i den gruppe hvor medarbejderen arbejder. Er det en problematik, som berører hele huset, så tages situationen op på et personalemøde. Der laves handleplaner, som tager udgangspunkt i medarbejderens trivsel og psykiske arbejdsmiljø.
Såfremt situationen er af faglig karakter, så laves der handleplaner for pædagogiske løsninger i den gruppe, hvor medarbejderen arbejder. Involverer problemet hele personalegruppen, så laves handleplaner for den samlede børnehave. Børnehavens leder er tovholder på pædagogiske løsninger. Der evalueres løbende på alle handlingsforløb.