Forældrebestyrelsen


Børnehavens bestyrelse er sammensat af 2 forældre fra hver stue, 2 personer fra personalegruppen samt børnehavens leder, som er bestyrelsens sekretær uden stemmeret. Formand og næstformand vælges blandt de forældrevalgte. Der afholdes min. 1 møde hvert kvartal – i perioder dog oftere. Dagsordenen laves af formand og børnehavens leder, men alle medlemmer kan komme med punkter til dags-
ordenen.  Møderne ledes af formanden. Referatet skrives af børnehavens leder eller en forælder. Referater og dagsordener findes på hjemmesiden samt hænger på opslagstavlen i forgangen og i alle garderober sammen billeder af alle bestyrelsesmedlemmer.
Børnehavens bestyrelse kan udstikke de overordnede retningslinier for børnehavens virke. Der er bestyrelsesmedlemmer med i ansættelsesudvalget, når der ansættes nye pædagoger i børnehaven. I vores børnehave diskuterer bestyrelsen også mange spørgsmål m.h.t holdninger og værdier til et godt børneliv – og hvilke elementer vores dagligdag skal indeholde.
Vores bestyrelse bakker meget op om praktiske arbejdsopgaver i børnehaven , eks. når der skal laves nye store ting på legepladsen eller afvikles markedsdag eller musikfestival. Bestyrelsen fungerer som personalets og lederens sparringspartner omkring de over-
ordnede ting i børnehaven. I vores børnehave er bestyrelsen en meget værdifuld samarbejdspartner, som har indflydelse på børnehavens dagligdag og som i høj grad tager ejerskab i børnehaven.